Solicitare informații

INFORMATII_UTILE_PENTRU_CETATENI

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC


Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 din 2001, cu modificarile și completările ulterioare


Numele și prenumele personei responsabile pentru Legea 544/2001:

Consilier Jurdic Coroiu Mihaela  – Compartimentul Juridic si Contencios

Date de contact:

E-mail: ajpis.bacau@mmanpis.ro

0234/51.00.82

Decizie desemnare persoana legea 544/2001


ART. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul A.J.P.I.S. Bacău  sau pot fi transmise prin poştă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea solicitărilor: ajpis.bacau@mmanpis.ro.

Formular cerere informații de interes public în baza Legii 544/2001


Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal):

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5) şi 6) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Modele reclamatie administrativa


Lista cu documentele de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

  Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
  7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor

Lista documentelor produse/gestionate de institutie

 

 

Formular online solicitare informații de interes public