Formare profesională

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională


Decizia_55_21_09_2023_privind_constituirea_Comisiei_de_Autorizare_a_Furnizorilor_de_Formare_Profesionala_a_Adultilor_Judetul_Bacau

 

Presedinte: Coroiu Mihaela

Presedinte supleant: Dascalu Gabriela Mihaela

Membri / Membri supleanti :

Inspectoratul Scolar Judetean:

Membru: Ciuchi Mihaela-Liliana

Membru supleant: Gărgăun Ana-Nicoleta

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca:

Membru: Avram Florina Andreea

Membru: Dan Carmen-Simona

Patronatul reprezentativ  – UGIR

Membru: Bontas Dumitru

Membru: Feraru Andreea

Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania

Membru: Oprisan Iulian

Membru: Dănilă Dumitru

Secretariatul tehnic :

Cojocariu Oana

 

Date de contact ale Secretariatului Tehnic și a Comisiei de autorizare


Adresa: Ionita Sandu Sturza 63 A

Tel.: 0234.51.00.82/51.00.83 int. 404

Fax: 0234.588.605

E-mail: secretariattehnicbc@yahoo.com

Cont virare taxa de autorizare


  • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău
  • IBAN: RO04TREZ0615032XXX006156 deschis la TREZORERIA BACAU
  • CUI: 24703687

Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor Bacău

Registru_FSPA 2023

RNFFPA-neautorizati-2023

RNFFPA TRANSFRONTANIERI -Anexa-2-2023

RNFPA-2019-2023

 

 

ANUNŢ – Selecție – 2024 – A.J.P.I.S. Bacău

EVALUATORI DE FURNIZORI ȘI PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SPECIALIȘTI PE DOMENII OCUPAȚIONALE PENTRU A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE EXAMINARE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ

_____________________________________

  1. AJPIS_Bc_ANUNT_SELECTIE_Evaluatori _si_Furnizori_de_Formare_Profesionala_si_Specialisti_Domenii_Ocupationale_2024
  2. AJPIS_Bc_Cerere_Mentinere_Inscriere_Lista_Specialisti_Evaluatori
  3. AJPIS_Bc_INSTRUCTIUNEA_Nr_4_25_01_2018_Selectia_evaluatorilorde_furnizori__si_programe_de_furnizare_profesionala_specialisti_domenii_ocupationale

 

 


Legislație

 

Decizia 257 din 21.06.2023 … De arhivare a undor standarde ocupationale

Decizia 258 din 21.06.2023 … De arhivare a undor standarde ocupationale


Ordonanța nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, Republicată

Hotărârea nr. 844 din 31 iulie 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordin nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Ordin nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

Ordin nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

Ordin nr. 59/3175 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

Lege nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

Ordin nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

Lege nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă*** Republicată

Lege nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

Hotărârea nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Hotărârea nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

Ordin nr. 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor

Ordin nr. 134 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Ordin nr. 695 din 4 aprilie 2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Ordin nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Ordin nr. 1151/4115 din 9 martie 2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare

Ordin nr. 3712/1721 din 21 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional

Ordin nr. 5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Hotărârea nr. 917 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

Ordin nr. 2495 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1

Ordin nr. 3177/660 din 18 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

Ordin nr. 3201/543 din 7 februarie 2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019

Ordin nr. 1149 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line, cu modificări și completări