CODUL DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ

 

CODUL DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

AL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂBacău

Cod-etica-AJPIS-Bacau

Agenţia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în baza Ordonanței de Urgență nr. 113/2011 şi are ca scop aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate, la nivel teritorial precum şi controlul respectării prevederilor legale privind sistemul de beneficii sociale şi servicii sociale, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului Nr.57/2019,privind Codul Administrativ la nivelul AJPIS Bacău a fost desemnat, prin decizia directorului executiv AJPIS Bacău, consilierul de etică cu scopul monitorizării modului în care sunt respectate normele de etică şi conduită profesională şi pentru aplicarea eficientă a Codului de etică.

Principalele atribuţii ale consilierului de etică sunt:

  • monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

  • desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

  • elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

  • organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;

  • semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;

  • analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;

  • poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică din sediul AJPIS Bacau, Str.I.S.Sturza , nr.63 A , et IV, cam.45, Bacau , judetul Bacau , în fiecare marți în intervalul 14 :30-16 :00.

Date de contact: Radu Rica ,

  • tel: 0234/510082 int 417 ,

  • e-mail: radu.rica@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.