Asistentul maternal căruia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei copilul din plasament, prin hotărâre judecătorească pronunţată după data intrării în vigoare a Legii nr.57/2016 (cererea de încredinţare în vederea adopţiei se afla pe rolul instanţei judecătoreşti la data intrării în vigoare a Legii 57/2016) beneficiază de concediu de acomodare ?

Art.50 alin. (1) din Legea nr.273/2004, republicată, prevede că “Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană […]

Persoanele adoptatoare care au în plasament copii cu cel puțin 6 luni înainte de data adopției și nu este necesară hotărârea de încredințare în vederea adopției, beneficiază de concediu de acomodare?

Potrivit art.50 alin. (5) din Legea nr. 273/2004, republicată, concediul de acomodare se stabilește și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției. Prin urmare, pot beneficia de acest concediu numai persoanele/familiile pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredinţare în vederea […]

În ce condiții concediul de acomodare poate fi mai mic de 1 an?

Din punct de vedere juridic are relevanță data la care rămâne definitivă sentința de încuviinţare a adopţiei și nu data la care aceasta este legalizată. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, încredințarea în vederea adopției se prelungește de drept (prin efectul legii) pe cale de consecință, oricând înlăuntrul acestui termen […]

Care sunt demersurile necesare pentru intrarea în concediu de acomodare şi obţinerea indemnizaţiei aferente acestuia?

Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în […]

Cine stabilește durata concediului de acomodare de maximum 1 an pentru familiile adoptatoare care au depus cererea de solicitare a acestuia? Cum se procedează cu suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu?

Acordarea concediului de acomodare și a indemnizației aferente se realizează de la data depunerii cererii până la împlinirea perioadei de 1 an calculată de la data punerii în executare a Hotărârii de încredințare în vederea adopției. Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării […]