HOTĂRÂRE 427/2018 – “Servicii comunitare persoane vârstnice dependente” şi “Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială”

HOTĂRÂRE Nr. 427/2018 din 13 iunie 2018
privind aprobarea programului de interes naţional “Servicii comunitare la domiciliu pentru
persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes naţional “Creşterea
capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ
teritoriale”
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 503 din 19 iunie 2018
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 106 lit. o) şi art. 133
alin. (1) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/
2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 21 alin. (1) lit. c^1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 lit. a) şi
art. 16 alin. (1) lit. w) d
in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare,
Guvernul României
ado
ptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Se aprobă programul de interes naţional “Servicii comunitare la domiciliu pentru
persoanele vârstnice dependente”, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă programul de interes naţional “Creşterea capacităţii se
rviciilor publice de
asistenţă socială din unele unităţi administrativ
teritoriale”, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 2
Fondurile necesare finanţării programelor de interes naţional prevăzute la art. 1 se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Mi
nisterului Muncii şi Justiţiei Sociale, în limita
fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie.
ART. 3
(1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează
exclusiv în baza unui proces de evaluare şi selec
ţie a cererilor de finanţare.
(2) Sunt eligibile să primească finanţare serviciile publice de asistenţă socială
acreditate/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi care au obţinut licenţa de funcţionare
pentru serviciile de îngrijire la domiciliu,
respectiv pentru serviciile de asistenţă
comunitară, până la data încheierii contractului de finanţare.
(3) Cererile de finanţare se depun individual sau în parteneriat cu furnizori publici ori
privaţi de servicii sociale.
(4) Evaluarea şi selecţia
cererilor de finanţare pentru programul de interes naţional
prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
ART. 4
(1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 alin. (2) se realizeaz
ă
exclusiv în baza cererilor de finanţare înaintate de autorităţile administraţiei publice locale
care nu au încă înfiinţat serviciul public de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
(2) Evaluarea cererilor de finanţare pe
ntru programul de interes naţional prevăzut la art.
1 alin. (2) se realizează de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
ART. 5
Metodologia de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prevăzute la art. 3 alin. (3),
precum şi procedura de
evaluare a cererilor de finanţare prevăzute la art. 4 se aprobă în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prin ordin al
ministrului muncii şi justiţiei sociale care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 6
Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul programelor de
interes naţional se asigură de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
PRIM
MINISTRU
VASILICA
VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia
Olguţa Vasilescu
Viceprim
ministru, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice,
Paul Stănescu
Ministr
ul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Bucureşti, 13 iunie 2018.
Nr. 427.